Longdo Map Features

New Feature: Print out

นอกเหนือจากดูภาพแผนที่บนจอ, ท่านสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้แล้ว ขั้นตอนเพียงท่านลากแผนที่ และซูมไปยังบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กดเมาวส์ปุ่มขวา และเลือก Print Map โดยจะมีสองแบบ คือ

  • A4 landscape สำหรับพิมพ์ตามแนวนอน
  • Booklet สำหรับพิมพ์ออกมาแบบให้พับใส่กระเป๋าเสื้อได้ โดยมีหลายความละเอียดในแผ่นเดียว

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไฟล์นามสกุล PDF (เปิดได้ด้วย Adobe Acrobat Reader) และสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้

หมายเหตุ: ขณะนี้ยังพิมพ์ได้แต่ภาพพื้นแผนที่, จุดตำแหน่งสถานที่ (POI) ยังไม่สามารถพิมพ์ได้

Leave a Reply