Longdo Map Features

Longdo Vote Map

เชิญชมผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ในอีกรูปแบบหนึ่ง บนแผนที่ Longdo Map โดยรายละเอียดจะแสดงแยกเป็นรายจังหวัด (อ้างอิงข้อมูลจากผลคะแนนประชามติแยกรายภาค-รายจังหวัด (ไม่เป็นทางการ) จาก manager ) 

https://votemap.longdo.com/constitution2550/

Leave a Reply