Longdo Map Features

New Feature: Map Snippet

ท่านที่เคยมีปัญหาไม่อยากวาดแผนที่ที่จะชี้ตำแหน่งไปยังหน่วยงานของท่าน หรือ จุดนัดพบ, feature ใหม่ของ Longdo Map อาจจะช่วยท่านได้ครับ Map Snippet ขั้นตอนการใช้งาน

  • ลากแผนที่ไปยังจุดที่ต้องการแสดง ให้จุดนั้นอยู่ตรงกลางภาพ (กากบาทสีแดง)
  • กดปุ่ม สร้าง Snippet บน Menu bar, จะเข้าสู่หน้าสร้าง URL เพื่อการเชื่อมต่อมายัง Longdo Map
  • ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ชื่อ และรายละเอียดของสถานที่ ฯลฯ
  • กดตรง “Generate HTML code” แล้วเอา code HTML ที่ได้ไปแปะในเว็บของท่าน ก็จะขึ้นรูปแผนที่ ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ดูเพิ่มเติม: การใช้ Longdo Map Snippet

Leave a Reply