API Longdo Map Features

วิธีเขียน Mobile App แผนที่อย่างง่าย ด้วย Longdo Map React Native

บทความนี้จะพูดถึงการแนะนำวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีแผนที่ออนไลน์ (Longdo Map) ผ่าน framework ยอดฮิตอีกตัวอย่าง React Native ซึ่งในก่อนหน้านี้ เราได้มีบทความวิธีการสอนใช้ การใช้แผนที่ Longdo Map ใน Flutter Application ไปแล้ว วันนี้จึงเป็นตาของเฟรมเวิร์คตัวนี้กันบ้าง

Longdo Map first app
ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลแผนที่ และเมนูต่าง ๆ

หัวข้อต่าง ๆ

 • Installation
 • Getting Started
 • Initial Map
 • UI Map
 • Marker
 • Geometries (Polyline, Polygon, Circle Etc.)
 • Routing
 • Search
 • Documentation

Installation

ติดตั้ง React Native CLI Quickstart ตามคำแนะนำให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงติดตั้ง Longdo Map React Native ด้วยวิธีการต่อไปนี้ (Longdo Map React Native’s Github)

Setting Up (Expo)

เริ่มจากการสร้างโปรเจคและติดตั้ง dependency ต่างๆ

npm install -g expo-cli
npx create-expo-app <PROJECT_NAME> --template blank@47
cd <PROJECT_NAME>
npm install react-native-webview@11.18.1
npm install longdo-map-react-native
 • PROJECT_NAME คือชื่อโปรเจคที่จะสร้าง

หลังจากนั้นให้ไปที่ไฟล์ babel.config.js เพื่อแก้ไขโค้ดส่วนที่อยู่ใน presets ดังนี้

presets: [
   'babel-preset-expo',
   ['@babel/preset-env', { "targets": "iOS >= 11, Android >= 56" }],
],

หลังจากนั้นไปที่ไฟล์ app.json ไปที่ ios ใส่ bundleIdentifier, android ใส่ package

"ios": {
   "bundleIdentifier": "BUNDLE_ID",
...
"android": {
   "package": "PACKAGE_NAME",
 • BUNDLE_ID และ PACKAGE_NAME คือเลข bundle และชื่อโปรเจคที่จะสร้าง

Setting Up (React Native CLI)

เริ่มจากการสร้างโปรเจคและติดตั้ง dependency ต่าง ๆ

npm install react-native-webview@11.18.1 longdo-map-react-native
npm install -D @babel/preset-env

หลังจากนั้นให้ไปที่ไฟล์ babel.config.js เพื่อแก้ไขโค้ดส่วนที่อยู่ใน presets ดังนี้

presets: [
  'module:metro-react-native-babel-preset',
  ['@babel/preset-env', { "targets": "iOS >= 11, Android >= 56" }],
],

Getting Started

 1. เพิ่ม Import Longdo ไปยังไฟล์ App.js
import Longdo from 'longdo-map-react-native';

2. ใส่ Key API

Longdo.apiKey = '[Your-Key-API]';

สามารถดูตัวอย่างแบบสมบูรณ์ได้ที่ example/App.js

Initial Map

การสร้างแผนที่พื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ส่วน

 1. ส่วนหลัก
import { SafeAreaView, StyleSheet, Text, View } from "react-native";
import Longdo from "longdo-map-react-native";

let map;

export default function App() {
  Longdo.apiKey = "[Your-Key-API]";
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <Longdo.MapView
        ref={(r) => (map = r)}
        layer={Longdo.static("Layers", "GRAY")}
        zoom={15}
        zoomRange={{ min: 4, max: 18 }}
        location={{ lon: 100.5382, lat: 13.7649 }}
        lastView={false}
        // language={'en'}
      />
    </SafeAreaView>
  );
}

2. ส่วนปรับแต่งการแสดงผล (Style)

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: "#fff",
    alignItems: "stretch",
    justifyContent: "center",
  },
});

ภาพผลลัพธ์

ตัวอย่างการแสดงผลแผนที่

ใช้คำสั่งต่าง ๆ หลังจาก Map ถูกสร้างเสร็จสิ้น

1. สร้างฟังก์ชันเมื่อแผนที่พร้อม

function mapOnReady() { 
  let location = {lon: 100.5382, lat: 13.7649}
  let newMarker = Longdo.object('Marker', location, 
   { 
    title: 'Marker', 
    detail: 'Marker'
   }
  map.call('Overlays.add', newMarker);
}

2. ผูก Event การทำงานเมื่อแผนที่พร้อม (onReady)

<Longdo.MapView 
  ref={r => (map = r)}
  layer={Longdo.static('Layers', 'GRAY')}
  zoom={15}
  zoomRange={{min: 5, max: 18}}
  location={{lon: 100.5382, lat: 13.7649}}
  lastView={false}
  // language={'en'}
  onReady={mapOnReady} 
/>
 • onReady คือ ฟังก์ชันเมื่อแผนที่พร้อม ดูเพิ่มเติมหัวข้อ `Longdo.MapView` Component

หมายเหตุ: จะถูกแนะนำเพิ่มเติมในหัวข้อ Map Event และ Overlay Event ต่อไป

ภาพผลลัพธ์

หลังจากแผนที่ถูกสร้างเสร็จสิ้น จะส่งไปยัง event onReady

Marker

การสร้างหมุดพิกัด (marker) แบบพื้นฐาน

async function addMarker() {
  let location = await map.call('location');
  let newMarker = Longdo.object('Marker', location, { detail: 'Marker' });
  map.call('Overlays.add', newMarker);
}

แบบใส่รูปเอง

async function addMarker() {
  let location = await map.call('location');
  let newMarker = Longdo.object('Marker', location, { title: 'Marker', detail: 'Marker', icon: { url: 'data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAl
wSFlzAAAA3QAAAN0BcFOiBwAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAd3d3Lmlua3NjYXBlLm9yZ5vuPBoAAAVISURBVFiF7ZdbjFVnF
cd/a+9vn33OnMOZM/cZhtJCKnUAMwEb52IzlUhATUtJlMZGiMYmhdC0tYZofDBR05TERNLEkPbFYJoYcZDoYONDi71MAwz
SArZDbbgOEGbOzJy5nss++/r5MB0Clukwtgk+9P+8Lr9vr/2ttT7RWnMnZdzR7J8D/D8AqPkMRr4u20KXX2NyNGxgaypgR
ah5GIOvGJrFGi6hOVBtcZBuHS4UQOa6Bdn1slK7/CUsswLATECsCkdMEnPE6tcGz9b8WR/+VAAD6yRuR+yPHDZpjRgKrCo
w47cZEA6J8HTmoL68YIDsOvlp6PJL7WOLASoNVmom6gKVM4RvZw7q3tsCGHpQugjZH7o0AagkWJUg5oIT36ixmKIl1a1HP
8nIeK/TOBk6vBW6NBkxKFfBRSWcmhYuFoQgWnjmY0E9B/zlNSWf5+azlav3owHyAq+HBvkAIuBSWRFqaLIj1tWGtGY05jy
lmAhNXnJXMl59L77v8d3pN92OymJDVbeemstHAXwgad6nktXGKOfE452S4sh0DJhpFGeKAV2TPl11EctTH781vhYOTWXon
qzGicokC5epb2zib95ddlvw4VZg75wAJeBluYdziXr+4Taym9PY8YALZUXWM4iAMyXFxbJJf9FnY53PujqN+qiFHSum2Dd
eS9a3rgctFvIMXCgQi8XIWurner18UHtYv3ErAGPMlJ6c2Pz4qZ10bfkefzDu4Zt2xPN1DhsyLovMmRM7kfD2dIy9V+P8f
WimFi/m6tk93HRT8lndbZX5Rc0FGmJBQznP69mvyZ9uCdDRF21OR05xJDdOw+Jm/mXVAXDIr2NThbCj1uH+lI/1Uf2HPJM
DIzYXCkJvYdHHAi4yQnbUjvDCkiusijsYMYhVQlDk0cEuOTfeLumbAAD6o+RP/trTQ27wGtnAJI/Fe1GSg36KKkOxLe2xp
dbhC4kAgHOO4siYwZpE6XogAb6RnuKluy7zrfTUTUNGpUBVQORwb1kYHNooX77uN9uIVq3teFHFrB3JsKz38G70O7fBTFB
gsRSpE7jPjDgdGgx4Bn35GEvtkC13m/xmrJmWuMP2mlGW2+6tvvKMNJSHIfJBLFxbsay2Vw/d1AlbW1uTYZi0+/uPjh/vl
F8NuPbPhgNUCR8TWGVq8houRcKob9BeFRK3k3w1U5g78Q2KfCgOQ66ykWXf38WpPbtWzTmMZnW8U3YXPNl1PhA1oaFa4Iu
m5kQg+MBiW/OArUmnwbDnhzg7JtQ/9BRLNv2AwcfXvjsvwKz6OmTPhCdPnw/F3GRFOBqOBAZnJUXa8Hkk5lCjwJoPRMNV1
YKaniSXz+rbBpjV0XbZm47YntGYA5LkSWMtipANXj+b7TzNgcaMz8wSFOR0NfXmOAChA94k6ADOWAbve7GJBW9EnX36ydX
/1OqaKa+epJKW+1awY/sTvF3RyuGSyTUleGU4NSiMrd7K8udeIfKgPAJubib5cdPiheklKEvt/59Xsra+aGNPWP9sRUWCk
YLLmrZ2Ro00bznCqBICINW8jNxr3TN/vwvTJvxRp9hXaOSxyuy+Hx3L71xwCW6UiKg1HQ+6z+x8wjhx8jQTvQf4kn8FQ4S
uRETG18QNuKIMXnEqOeFlWGqWou9khh9/uFf/Hj5hJbtdrVzbvk1Z1ssiQsKZ8B8xzmqJghhA3IR/BxlOhrW0mJN6fWq8r
9EOfrjhDf3h9UN8Fi+jlWvaNoN0ekH02/P9J671PGA8P+Xpx8qRVJdQXrMdHloahM+09enp//b9TAA+je74u+BzgDsO8B/
ytjz4VPeucgAAAABJRU5ErkJggg==', offset: { x: 16, y: 16 }} }); 

  map.call('Overlays.add', newMarker); 
}

see more: Marker option Documentation

ผลลัพธ์การใส่ภาพให้กับ Marker

การใส่รูปให้กับ Marker โดย base64 png

หมายเหตุ: API รับรูปภาพเฉพาะ format data URL (base 64 และ url รูปภาพ)

Geometries – รูปทรงต่าง ๆ

Polygon

function addPolygon() {
  let geomLocation = [
   { lon: 99, lat: 14 },
   { lon: 100, lat: 13 },
   { lon: 102, lat: 13 },
   { lon: 103, lat: 14 }
  ];

  let newGeom = Longdo.object('Polygon', geomLocation, { detail: 'Polygon' });
  map.call('Overlays.add', newGeom);
}

ดูเพิ่มเติม: JavaScript Map API, React Native docs – Object

Routing

การค้นหาเส้นทาง ด้วยการส่งพิกัดจุดต้นและปลายทาง

function routing() {
  let starterPoint = Longdo.object('Marker', {lon: 100.5, lat: 13.7}, { detail: 'Home' });
  let destinationPoint = Longdo.object('Marker', {lon: 100.5382, lat: 13.7649}, { detail: 'Destination' });
  map.call('Route.add', starterPoint);
  map.call('Route.add', destinationPoint);
  map.call('Route.search');
}

Change the color path

map.call('Route.line', 'road', { lineColor: '#009910', lineWidth: '1', borderColor: '#000000', borderWidth : '1' });
 • เรียกคำสั่งข้างต้น ก่อนไปคำสั่ง Route.search

ดูเพิ่มเติม: React Native call functionJavaScript routing option

Search

การทำช่องค้นหา โดยเรียกผ่าน Web Service ให้ผลลัพธ์ตามตัวอย่างภาพนี้

search screenshot
import {NavigationContainer} from '@react-navigation/native';
import {createNativeStackNavigator} from '@react-navigation/native-stack';

let map;
let keyAPI = 'YOUR-KEY-APII'; //Registered the Key from https://map.longdo.com/console

function HomeScreen({navigation}) {
  Longdo.apiKey = keyAPI;
  return (
  <SafeAreaView style={styles.container}>
   <TextInput
    style={styles.input}
    placeholder="ใส่คำค้นหา"
    onFocus={() => navigation.navigate('Search')}
   />
   <Longdo.MapView
    ref={r => (map = r)}
    layer={Longdo.static('Layers', 'GRAY')}
    zoom={15}
    zoomRange={{min: 5, max: 18}}
    location={{lon: 100.5382, lat: 13.7649}}
    onSearch={onSearch}
    lastView={false}
   />
   </SafeAreaView>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: '#fff',
  justifyContent: 'center',
 },
 input: {
  height: 40,
  margin: 12,
  borderWidth: 1,
  padding: 10,
  backgroundColor: '#fff',
  zIndex: 10,
 },
 buttonBack: {
  marginVertical: 12,
  marginHorizontal: 10,
  height: 40,
 },
 inputSearch: {
  flex: 6,
  height: 40,
  marginRight: 12,
  marginTop: 12,
  borderWidth: 1,
  padding: 10,
  backgroundColor: '#fff',
  zIndex: 10,
 },
 textSuggest: {
  paddingHorizontal: 20,
  paddingVertical: 10,
  marginHorizontal: 12,
  backgroundColor: 'white',
 },
})

ฟังก์ชัน SeachScreen มีการเรียกใช้ทั้ง suggest web service และ search web service

function SearchScreen({navigation}) {
 // *****************************************************************

 const [search, setSearch] = useState('');
 const [filteredDataSource, setFilteredDataSource] = useState([]);

 const searchFilterFunction = text => {
  if (text.length >= 3) {
   const urlSuggest =
    'https://search.longdo.com/mapsearch/json/suggest?limit=10&key=' +
    keyAPI +
    '&keyword=' +
    text;
   fetch(urlSuggest)
    .then(response => response.json())
    .then(responseJson => {
     setFilteredDataSource(responseJson.data);
    })
    .catch(error => {
     console.error(error);
    });
   setSearch(text);
  } else {
   setFilteredDataSource([]);
   setSearch(text);
  }
 };

 const ItemSeparatorView = () => {
  return (
   // Flat List Item Separator
   <View
    style={{
     height: 1,
     backgroundColor: '#C8C8C8',
     marginHorizontal: 12,
    }}
   />
  );
 };

 const getItem = item => {
  const urlSearch =
   'https://search.longdo.com/mapsearch/json/search?limit=20&key=' +
   keyAPI +
   '&keyword=' +
   item;
  fetch(urlSearch)
   .then(response => response.json())
   .then(responseJson => {
    map.call('Overlays.clear');
    responseJson.data.forEach(item => {
     let newMarker = Longdo.object(
      'Marker',
      {lat: item.lat, lon: item.lon},
      {
       title: item.name,
       detail: item.address,
      },
     );
     map.call('Overlays.add', newMarker);
    });
    let location = {
     lon: responseJson.data[0].lon,
     lat: responseJson.data[0].lat,
    };
    map.call('location', location);
    navigation.navigate('Home', {
     responseJson: responseJson.data,
    });
   })
   .catch(error => {
    console.error(error);
   });
 };

 const Item = ({title}) => {
  return (
   <View>
    <Text style={styles.textSuggest} onPress={() => getItem(title)}>
     {title}
    </Text>
   </View>
  );
 };
 const DATA = [
  {
   data: filteredDataSource.map(item => item.w),
  },
 ];

 // ***************************************************************
 return (
  <View>
   <View style={{flexDirection: 'row'}}>
    <TouchableOpacity style={styles.buttonBack}>
     <Button title="Back" onPress={() => navigation.navigate('Home')} />
    </TouchableOpacity>
    <TextInput
     style={styles.inputSearch}
     onChangeText={text => searchFilterFunction(text)}
     autoFocus
     value={search}
     placeholder="ใส่คำค้นหา"
    />
   </View>

   <SectionList
    sections={DATA}
    keyExtractor={(item, index) => item + index}
    ItemSeparatorComponent={ItemSeparatorView}
    renderItem={({item}) => <Item title={item} />}
   />
  </View>
 );
}

ส่วน view แสดงผล (มีการเรียกฟังก์ชัน SearchScreen และ HomeScreen ตามข้างต้น)

const Stack = createNativeStackNavigator();

const App: () => Node = () => {
 return (
  <NavigationContainer>
   <Stack.Navigator
    initialRouteName="Home"
    screenOptions={{
     headerShown: false,
    }}>
    <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} />
    <Stack.Screen name="Search" component={SearchScreen} />
   </Stack.Navigator>
  </NavigationContainer>
 );
};

Documentation


จบไปแล้วครับ ตัวอย่างการเขียน Longdo Map ผ่าน React Native มีวิธีติดตาม Longdo Map ได้ง่ายๆ หลายช่องทาง ดังนี้

 • ศึกษาการใช้ Longdo Map เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/docs/
 • ดูเคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/blog
 • เรียนเชิญนักพัฒนาเว็บทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Longdo Map API Community กันได้ที่นี่เลยครับ 🙂 https://www.facebook.com/groups/708165893234850

พบกันในบทความถัดไปครับ