Longdo Map Events

ดูตำแหน่งอุบัติเหตุบนแผนที่ด้วย Accidents Explorer

Longdo Accidents Explorer

อุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย ติดอันดับโลกมาช้านาน (บางปีขึ้นถึงอันดับ 2) แต่เราเคยสงสัยกันไหมว่า อุบัติเหตุเหล่านั้นเกิดที่ไหน? โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต เพื่อที่อย่างน้อยจะได้ทราบและช่วยกันหาทางแก้ไข

Longdo Traffic และ iTIC ได้พัฒนาเว็บไซต์ Accidents Explorer ขึ้น เพื่อแสดงตำแหน่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนแผนที่ โดยได้ใช้ข้อมูลที่มีการรวบรวมมาจาก 2 แหล่ง แยกเป็นรายปี ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต 3 ฐาน รวบรวมโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เป็นข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ที่ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมของคณะกรรมนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดย 3 ฐานนั้นประกอบด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม )
    1. ใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    2. ข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรจาก จากระบบ POLIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    3. ข้อมูลผู้เอาประกันภัย จากระบบ E-Claim ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  2. ข้อมูลอุบัติเหตุจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย หรือ iTIC ส่วนนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งหมด ไม่เฉพาะที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งก็คือ ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์ Longdo Traffic นั่นเอง
หน้าจอหลักเมื่อเข้าใช้งาน Longdo Traffic Accidents Explorer

ผู้ใช้สามารถเลือกปีและชนิดของข้อมูลจากตัวเลือกด้านบน และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นลำดับต้นๆ ได้ ทางด้านซ้าย และสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนแผนที่ได้

กดเข้าไปดูรายละเอียด ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ
ดูตำแหน่งการเกิดอุบัติเหตุบนแผนที่ทั้งหมด

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://traffic.longdo.com/accidents-explorer