address form api

Address Form API แบบฟอร์มกรอกสถานที่สำเร็จรูป

2024-05-10

การสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกที่อยู่บนเว็บได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ (users) จะต้องกรอกข้อมูลหลายช่อง, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอง และผู้ใช้มักมีความต้องการส่วนแนะนำขณะที่พิมพ์ข้อมูล เช่น ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ Longdo Map ผู้ให้บริการแผนที่ออนไลน์ ได้พัฒนา Longdo Address Form API ซึ่งเป็น …