Longdo Map Features

Longdo Map Suggest

Longdo Map เปิดให้บริการความสามารถใหม่ “Suggest” หรือ การแนะนำคำค้นหาที่เป็นไปได้ โดยการป้อนคำ หรือเพียงบางส่วนของคำลงในช่อง ค้นหา (Search) ระบบจะแสดงรายการคำที่เป็นไปได้

บริการ Suggest นี้จะเป็นประโยชน์เวลาที่ต้องการการค้นหาชื่อสถานที่, ถนน, ขอบเขตการปกครอง เช่น ตำบล อำเภอ ที่จำตัวสะกดไม่ได้แม่นยำ ให้ใส่เพียงบางส่วนของคำ ระบบก็จะแสดงรายการขึ้นมาให้เลือก ดังตัวอย่างในภาพด้านล่าง

ใหม่: หากจำได้เพียงแค่บางส่วนของคำยาวๆ ให้พิมพ์แต่ละส่วน คั่นด้วยเว้นวรรค ตัวอย่าง เช่น

กรุงไทย ยะลา สำหรับคำว่า “ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา”

ทางหลวงชนบท ขอนแก่น สำหรับคำว่า “สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น”

Leave a Reply