Longdo Map Features

เครืองมือวัดระยะทาง

เครื่องมือวัดระยะทาง (distance measurement tool) สามารถวัดระยะบนแผนที่ของเส้นที่ผู้ใช้กำหนดได้ วิธีการใช้งาน ให้กดที่ปุ่มไม้บรรทัดตรงมุมบนซ้ายของแผนที่ แล้วเริ่มกำหนดเส้นได้ โดยถ้าต้องการกำหนดจุดให้กดปุ่มเมาส์ซ้าย ถ้าต้องการจบให้กด double click ซ้าย

ระยะทางของเส้นนั้นๆ จะปรากฎให้เห็นดังตัวอย่าง ถ้าต้องการลบเส้นที่วาดไปให้กดปุ่ม clear ที่เป็นสีแดงข้างปุ่มไม้บรรทัด ตรงมุมบนซ้ายของแผนที่เช่นกัน

Leave a Reply